ระเบียบการเช่ารถสำหรับลูกค้า

  • ใบขับขี่

  • ค้ำประกันเงินสด จำนวน 2,000 บาท ( จะคืนเงินให้ทันทีวันส่งคืนรถ )

  • พาสปอร์ต/บัตรประชาชน

เงื่อนไขการเช่ารถ

ข้อ 1.  ค่าเช่ารถยนต์

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่า ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน  ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  ค่าภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ  ค่าอะไหล่สิ้นเปลืองค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว  ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เช่าเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้นโดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันเต็มถังให้ในเวลาส่งมอบรถเช่าให้แก่ผู้เช่า เมื่อผู้เช่าคืนรถเช่าต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการเพิ่ม เช่น  น้ำมันเหลือไม่ถึงครึ่งถังคิดค่าใช้จ่าย  600  บาท หรือกรณีเหลือน้อยกว่าครึ่งถังคิด 1,200 บาท

** ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า

ข้อ 2.  การส่งมอบรถยนต์

ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้เช่า  ณ สถานที่ และเวลาที่ตกลงกันไว้ ในสภาพที่ดีเรียบร้อย  พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง

ผู้ให้เช่า บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากสาขาที่ตั้งบริษัทของผู้ให้เช่าเท่านั้น และต้องเป็นเวลาทำการ หากระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรและนับเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทาง ตามที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกัน

** เวลาทำการ การรับ – ส่งรถ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท

ข้อ 3.  การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ

หากผู้เช่าขอขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ตกลงกันไว้  เงื่อนไขการต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน การขยายเวลาเช่าเพิ่มจะคิดค่าบริการตามราคาเดิม

ข้อ 4.  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันรถยนต์เป็นประกันเพื่อการพาณิชย์ ประเภท 1

ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดเริ่มต้นจุดละ 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์นานเกิน 3 วัน ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ 70 ของค่าเช่าที่ตกลงกันไว้

ข้อ 5.  การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน

ผู้ให้เช่า บริการรับรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากสาขาที่ตั้งบริษัทของผู้ให้เช่าเท่านั้น และต้องเป็นเวลาทำการ หากระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรและนับเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทาง

เวลาทำการ การรับ – ส่งรถ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.  สำหรับการให้บริการนอกเวลาทำการ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท

ในกรณีผู้เช่าส่งมอบคืนรถล่าช้าเกินเวลา จะคิดค่าเช่าเพิ่มชั่วโมงละ 100  บาท แต่หากเกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าใช้จ่ายในราคาค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน